شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی
مدیر پژوهش

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی عمران :  دکتر غلامعلی شفابخش

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خسرو حسيني

دانشيار

سازه هاي هيدروليكي

سد و رودخانه

khhosseyni@yahoo.com

3765 

31533765