يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
مدیر پژوهش

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی عمران :  دکترحجت كرمي

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حجت کرمی


دانشيار

مهندسی آب و سازه‌هاي هيدروليكي

مهندسی آب و سازه‌هاي هيدروليكي

hkarami@semnan.ac.ir

5205

31535205