يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
كاركنان

کارمندان دانشکده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 مصطفی رستم زاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه بتن

 

5222

31535222

محمد بخشایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه سازه

 

2320

31533320

 محمدکرکه‌آبادی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

5221

31535221

محسن طاهری

کارشناس گروه

 

 

5152

 

31535152

مرتضی حمیدی

مسئول دفتر دانشکده

 

5200

31535200

محمد راشدی

کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت

 

5155

31535155

محمد راشدی

مسئول آموزش

 m_rashedi@staff.semnan.ac.ir

5155

31535155

نیره فخاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

n_fakharian@staff.semnan.ac.ir

5212

31535212

مرضیه اسکندریان

عامل مالی

 

5154

31535154

حمیدرضا کاشی

امور عمومی

 

5171

31535171