يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
منو اصلی
كاركنان
 

کارمندان دانشکده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

علی فیروزبخت

کارشناس مسئول آزمایشگاه بتن

 

5222

31535222

محمد بخشایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه سازه

 

3320

31533320

مختار دوست محمدی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

5221

31535221

محسن طاهری

کارشناس گروه

 

5151

5152

31535151

31535152

مصطفی رستم زاده

مسئول دفتر دانشکده

 

5200

31535200

محمد راشدی

کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت

 

5155

31535155

محمد راشدی

مسئول آموزش

 

5155

31535155

نیره فخاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

n_fakharian@staff.semnan.ac.ir

3783

31533783