شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی
مدیرگروه سازه

مدیر گروه سازه  :  دکتر محمدایمان خداکرمی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمدایمان خداکرمی

استادیار

زلزله

مهندسی زلزله

khodakarami@semnan.ac.ir

5204

31535204