دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩
منو اصلی
مدیرگروه سازه

مدیر گروه سازه  :  دکتر  رضا وهدانی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رضا وهدانی

 http://civil.semnan.ac.ir/uploads/vahdani.jpg

لستاديار

زلزله

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

3771

31533771