يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
مدیرگروه مهندسی مدیریت و ساخت

مدیر گروه مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران :  دکتر امید رضایی فر

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

اميد رضايي‌فر

دانشيار

سازه

سازه و اجزای کامپوزیت

orezayfar@semnan.ac.ir

5195

31535195