پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
منو اصلی
مدیر گروه زلزله

مدیر گروه زلزله :  دکتر محمدایمان خداکرمی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمدایمان خداکرمی

 

استادیار

زلزله

 

khodakarami@semnan.ac.ir

 

3774

31533774