يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
مدیرگروه سازه های هیدرولیکی

    

مدیر گروه مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي - مهندسي و مديريت منابع آب :  دکتر خسرو حسيني


نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خسرو حسيني


دانشیار

سازه‌های هیدرولیکی

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

5210

31535210