پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
منو اصلی
مدیرگروه سازه های هیدرولیکی

      دکتر حجت كرمي

مدیر گروه مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي - مهندسي و مديريت منابع آب :  دکتر حجت كرمي

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حجت كرمي

 

استادیار

مديريت و منابع آب

 

hkarami@semnan.ac.ir

 

3775

31533775