سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
منو اصلی
مدیرگروه سازه های هیدرولیکی

    

مدیر گروه مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي - مهندسي و مديريت منابع آب :  دکتر سعيد فرزين

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سعيد فرزين

استادیار

مديريت و منابع آب

سازه‌های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir

5210

31535210