يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
مدیر گروه ژئوتکنیک

مدیر گروه راه و ترابري و ژئوتكنيك دانشکده مهندسی عمران :  دکتر غلامعلی شفابخش

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

غلامعلی شفابخش

استاد

راه و ترابری

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

5191

31535191