دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
منو اصلی
ریاست

ریاست دانشکده مهندسی عمران :  دکتر مجيد قلهكي 

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مجيد قلهكي

دانشیار

سازه

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

 

3795

31533795

33654121