دوشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٦
منو اصلی
ریاست

ریاست دانشکده مهندسی عمران :  دکتر عبدالحسین حداد

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

عبدالحسین حداد

دانشیار

خاک و پی

ژئوتکنیک

ahadad@semnan.ac.ir

 

3795

33383795

33654121