جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی
معاونت آموزشی

معاون دانشکده مهندسی عمران :  دکتر حسین نادرپور

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

زمینه تخصصی

 

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حسین نادرپور

دانشیار

سازه

سازه های بتن آرمه / هوش مصنوعی

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

5203

31535203