پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
معاونت آموزشی

معاون دانشکده مهندسی عمران :  دکتر محمد ایمان خداکرمی

ام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمدایمان خداکرمی

استادیار

زلزله

مهندسی زلزله

khodakarami@semnan.ac.ir

5204

31535204