دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
منو اصلی
مدیران گروه های آموزشی

مدیر گروه راه و ترابري و ژئوتكنيك دانشکده مهندسی عمران :  دکتر غلامعلی شفابخش

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

غلامعلی شفابخش

استاد

راه و ترابری

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

 

3798

31533798

 

مدیر گروه سازه و زلزله و مهندسي و مديريت ساخت :  دکتر محمدایمان خداکرمی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمدایمان خداکرمی

 

استادیار

زلزله

 

khodakarami@semnan.ac.ir

 

3774

31533774

 

 

مدیر گروه مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي - مهندسي و مديريت منابع آب :  دکتر حجت كرمي

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حجت كرمي

 

استادیار

مديريت و منابع آب

 

hkarami@semnan.ac.ir

 

3775

31533775