يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر امید رضایی فر

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

orezaeifar@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی

orezaeifar@semnan.ac.ir

نشانی اینترنتی

31535204 - 023

تلفن تماس

33654121 - 023

فکس