جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩
منو اصلی
مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر محمدایمان خداکرمی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

khodakarami@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی

khodakarami@semnan.ac.ir

نشانی اینترنتی

31535204 - 023

تلفن تماس

33654121 - 023

فکس