جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
منو اصلی
دکتری
کاربرگهای دکتری
   دانلود : فرم گزارش ٦ر ماهه           حجم فایل 49 KB
   دانلود : فرم گزارش 6 ماهه           حجم فایل 97 KB
   دانلود : درخواست استفاده از آزمایشگاه (پایان¬نامه/ طرح پژوهشی)           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم هزينه هاي آزمايشگاهي           حجم فایل 87 KB
   دانلود : فرم مجوز دفاع           حجم فایل 213 KB
   دانلود : فرم درخواست سنوات دكتري           حجم فایل 248 KB
   دانلود : فرم تاييد انجام اصلاحات رساله دكتري           حجم فایل 243 KB
   دانلود : وضعیت تحصیلی برای اخذ پایان نامه-دانشجوی ترم آخر آموزشی           حجم فایل 13 KB
   دانلود : فرم صورتجلسه پيش دفاع دوره دكتري           حجم فایل 201 KB
   دانلود : فرم درخواست آموزشی           حجم فایل 178 KB
   دانلود : درخواست حذف ترم - مرخصی تحصیلی           حجم فایل 88 KB
   دانلود : فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری           حجم فایل 289 KB
   دانلود : فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری           حجم فایل 86 KB
   دانلود : فرم تحويل رساله دکتری           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم تعهد           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرم تعيين کمیته هادی رساله دکت ری ) جهت دفاع از موضوع رساله(           حجم فایل 405 KB
   دانلود : فرم صورتجلسه پيش دفاع دوره دكتري           حجم فایل 201 KB
   دانلود : درخواست مجوز ارزيابي جامع           حجم فایل 270 KB
   دانلود : فرم ارزيابي )نهايي( آزمون جامع دانشجويان دكتري           حجم فایل 163 KB