دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
منو اصلی
کارکنان

کارمندان دانشکده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

علی فیروزبخت

کارشناس مسئول آزمایشگاه بتن

 

3320

31533320

محمد بخشایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه سازه

 

3321

31533321

مختار دوست محمدی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

3324

31533324

محسن طاهری

کارشناس گروه

 

3782

31533782

مصطفی رستم زاده

مسئول دفتر دانشکده

 

3795

31533795

کاشی

کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت

 

3959

31533959

محمد راشدی

مسئول آموزش

 

3767

31533767

سید علی موسوی

نیروی خدمات

 

3989

31533989

نیره فخاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

n_fakharian@staff.semnan.ac.ir

3783

31533783