دوشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٦
منو اصلی
کارکنان

کارمندان دانشکده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

علی فیروزبخت

کارشناس مسئول آزمایشگاه بتن

 

3320

33383320

محمد بخشایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه سازه

 

3321

33383321

مختار دوست محمدی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

3324

33383324

محسن طاهری

کارشناس گروه

 

3782

33383782

مصطفی رستم زاده

مسئول دفتر دانشکده

 

3795

33383795

کاشی

کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت

 

3959

33383959

محمد راشدی

مسئول آموزش

 

3767

33383767

سید علی موسوی

نیروی خدمات

 

3989

33383989

نیره فخاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

n_fakharian@staff.semnan.ac.ir

3783

33383783