يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
عمران

مدیر گروه عمران :  دکتر رضا وهدانی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رضا وهدانی

 

لستاديار

زلزله

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

3771

31533771