پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
منو اصلی
مدیر پژوهش

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی عمران  :  دکترخسرو حسینی

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خسرو حسيني

دانشيار

سازه هاي هيدروليكي

سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

5205

31535205