مکان برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس سرویسی مهندسی ارائه شده توسط گروه ریاضی و فیزیک در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402(ریاضی عمومی 1 و 2 و معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی و فیزیک)

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان