ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

زمینه تخصصی

Email (Website)

HomePage

توضیحات

1

علی خیرالدین

استاد ممتاز

دکتری - کانادا

سازه های بتن آرمه-سازه های بلند- مقاوم سازی لرزه ای

 kheyroddin@semnan.ac.ir

www.kheyroddin.semnan.ac.ir

رزومه

2

سید فرهاد موسوی

استاد

دکتری

پژوهش آب ایران

mousavi_sf@yahoo.com

 

رزومه

3

غلامعلی شفابخش

استاد

دکتری-  فرانسه

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن و فرودگاه

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

 

رزومه

4

محسن گرامی

استاد

دکتری - ایران

سازه های فولادی و زلزله

mgerami@semnan.ac.ir

 

رزومه

5

مجید قلهکی

استاد

دکتری - ایران

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

 

رزومه

6

محمدکاظم شربتدار

استاد

دکتری - کانادا

سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن

msharbatdar@semnan.ac.ir

 

رزومه

7

خسرو حسینی

دانشیار

دکتری-  فرانسه

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

 

رزومه

8

حسین نادرپور

استاد

دکتری-ایران

سازه/محاسبات نرم

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

رزومه

9

محمدعلی کافی

دانشیار

دکتری-ایران

سازه های فولادی

mkafi@semnan.ac.ir

 

رزومه

10

عبدالحسین حداد

استاد

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

ahadad@semnan.ac.ir

 

رزومه

11

امید رضایی‌فر

استاد

دکتری - ایران

سازه و اجزای کامپوزیت

orezayfar@semnan.ac.ir

 

رزومه

12

حجت‌ کرمی

دانشیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

hkarami@semnan.ac.ir

 

رزومه

13

محمدایمان خداکرمی

دانشیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله

khodakarami@semnan.ac.ir

 

رزومه

14

سعید فرزین

دانشیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir

 

رزومه

15

سیف اله همتی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی

shemati@semnan.ac.ir

 

رزومه

16

مهدی اکبری‌اقبلاغ

استادیار

دکتری - ایران

مطالعات ایمنی ترافیک و حمل و نقل

akbari@semnan.ac.ir

 

رزومه

17

عادل عساکره

استادیار

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

asakereh@semnan.ac.ir

 

رزومه

18

رضا وهدانی

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

 

رزومه

19

محمد مهدی شهبازی

استادیار

دکتری - ایران

سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه – شبیه سازی-بهبود عملکرد

shabazi@semnan.ac.ir

 

رزومه

20

امین شمس

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی محیط زیست

amin.shams@semnan.ac.ir

 

رزومه