نام و نام خانوادگی

تصویر

سمت

گروه آموزشی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای محمد بخشایی

کارشناس مسئول آموزش

عمران

mbakhshaee@semnan.ac.ir

5155

02331535155