نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر خسرو حسینی

استاد

 سازه های هیدرولیکی

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

5200

5202

31535200

33654121