نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر مجید قلهکی

استاد

سازه

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

5200

5202

31535200

33654121