نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر خسرو حسینی

 

دانشیار

مهندسی اب و سازه هیدرولیکی

سازه هیدرولیکیک

 

5210

02331535210