نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر عادل عساکره

استادیار

ژئوتکنیک

خاک و پی / ژئوتکنیک

asakereh@semnan.ac.ir

5210

02331535210