نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر رضا وهدانی

استادیار

زلزله

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

5195

02331535195