نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر حجت کرمی

دانشیار

مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

hkarami@semnan.ac.ir

5205

31535205