نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر سعید فرزین

دانشیار

سازه های هیدرولیکی

سازه های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir
 

5204

02331535204