نام و نام خانوادگی

سمت

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم لاهوتیان

مسئول کمیسیون موارد خاص( مختص دکتری)

 

2012

023-31532012

خانم طاهریان

مسئول کمیسیون موارد خاص( مختص ارشد)

 

2015

023-31532015

خانم عبدالشاه

کارشناس کمیسیون و شورا

 

2057

023-31532057

خانم دربانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

2056

023-31532056

آقای طاهریان

کارشناس نظام وظیفه

 

2045

023-31532045

آقای دوست محمدی

کارشناس امور مالی دانشجویان

 

2033

023-31532033

خانم آقایی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

 

2058

023-31532058

آقای اقوامی

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

 

2048

023-31532048