فراخوان طرح راد (رده بندی استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

 لینک فراخوان طرح راد:

https://edu.semnan.ac.ir/ZkS9

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان