فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری در سطح دانشکده و پردیس

لینک فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری:

https://edu.semnan.ac.ir/ZBu9

پیوست:  اطلاعیه و دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون

آزمون استعدادهای درخشان

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان