محل برگزاری دروس عمومی (معارف، فارسی کارشناسی و زبان خارجی کارشناسی) نیمسال اول سال تحصیلی 03-02

 محل برگزاری دروس عمومی (معارف، فارسی کارشناسی و زبان خارجی کارشناسی) امتحانات پایان ترم

فارسی عمومی

معارف اسلامی

زبان خارجی

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان