نام و نام خانوادگی

تصویر

سمت

گروه آموزشی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نیره فخاریان

 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

عمران

N_fakharian@staff.semnan.ac.ir

5212

02331535212