زمان و مکان امتحانات گروه معارف اسلامی ترم 4012

 محل برگزاری امتحانات معارف اسلامی

نام درس

کد درس

گروه

استاد

محل برگزاری امتحان

زمان امتحان

اخلاق اسلامی

9099039

50

ابراهیمی

فرزانگان

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

اخلاق اسلامی

9099039

15

ابراهیمی

مهندسی عمران

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

ارزشهای دفاع مقدس

5010001

20

داودی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 17

ارزشهای دفاع مقدس

5010001

19

موحدیان

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 17

ارزشهای دفاع مقدس

5010001

31

میرسید

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 17

اندیشه اسلامی 1

9099047

61

دانیالی

هنر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

82

دوست محمدی

دامپزشکی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

21

دوست محمدی

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

18

دوست محمدی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

20

ربیعی هاشمی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

71

رستمیان

گردشگری

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

11

رستمیان

مواد و صنایع

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

16

شاهچراغ

مهندسی شیمی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

33

فخرو

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

41

معمارزاده

روان شناسی و منابع طبیعی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

22

میراخورلی

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

31

میراخورلی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

34

نادعلیزاده

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

32

نادعلیزاده

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

19

نادعلیزاده

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 1

9099047

15

نادعلیزاده

مهندسی عمران

دوشنبه 22 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

18

دانیالی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

91

دوست محمدی

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

31

دوست محمدی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

50

دوست محمدی

فرزانگان

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

13

دوست محمدی

مکانیک

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

61

رستمیان

هنر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

92

شاهچراغ

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

22

فخرو

علوم انسانی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

41

معمارزاده

روان شناسی و منابع طبیعی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

21

میراخورلی

علوم انسانی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

32

میراخورلی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه اسلامی 2

9099048

62

نادعلیزاده

هنر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

اندیشه سیاسی امام خمینی

9099052

18

بشارت

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انسان در اسلام

9099049

15

ابراهیمی ورکیانی

مهندسی عمران

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

انسان در اسلام

9099049

21

میراخورلی

علوم انسانی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

انسان در اسلام

9099049

31

نادعلیزاده

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

انقلاب اسلامی

9099041

50

ابراهیمی ورکیانی

فرزانگان

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انقلاب اسلامی

9099041

14

ابراهیمی ورکیانی

مهندسی عمران

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انقلاب اسلامی

9099041

91

بشارت

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انقلاب اسلامی

9099041

21

بشارت

علوم انسانی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انقلاب اسلامی

9099041

31

عموزاده

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

انقلاب اسلامی

9099041

15

عموزاده

مهندسی عمران

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

آشنایی با قانون اساسی

9099051

91

بشارت

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

آشنایی با قانون اساسی

9099051

61

بشارت

هنر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 13

آیین زندگی

9099040

21

ابراهیمی

علوم انسانی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099056

11

ابراهیمی

مواد و صنایع

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

31

اسماعیلی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

32

اسماعیلی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

15

اسماعیلی

مهندسی عمران

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

61

اسماعیلی

هنر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

19

شجاعی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

16

شجاعی

مهندسی شیمی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

51

عربی

آموزشکده دامپزشکی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

41

عربی

روان شناسی و منابع طبیعی

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

33

عربی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

آیین زندگی

9099040

34

عربی

علوم پایه

دوشنبه 29 خرداد ساعت 10

تاریخ امامت

9099054

21

اسماعیلی

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ امامت

9099054

31

اسماعیلی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ امامت

9099054

15

اسماعیلی

مهندسی عمران

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ امامت

9099054

81

ذوالفقاری لقب

دامپزشکی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9099053

61

عبداللهی

هنر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9099053

41

عربی

روان شناسی و منابع طبیعی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9099053

13

عربی

مکانیک

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

21

شادپور

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

22

شادپور

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

31

شادپور

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

32

شادپور

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

18

شادپور

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

15

شادپور

مهندسی عمران

دوشنبه 22 خرداد ساعت 10

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

92

ابراهیمی

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

21

ابراهیمی

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

50

ابراهیمی

فرزانگان

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

31

دانیالی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

15

دانیالی

مهندسی عمران

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

32

ذوالفقاری لقب

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

18

ذوالفقاری لقب

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

11

ذوالفقاری لقب

مواد و صنایع

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

19

مطیعی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

91

غفاری

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی قرآن

9099055

82

غفاری

دامپزشکی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

9099056

31

سعدی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 13

حقوق اجتماعی و سیاسی

9099009

18

فخرو

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 29 خرداد ساعت 8

دانش خانواده وجمعیت

9098039

91

ابراهیمی ورکیانی

اقتصاد و مدیریت

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

31

ابراهیمی ورکیانی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

34

ابراهیمی ورکیانی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

15

ابراهیمی ورکیانی

مهندسی عمران

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

81

دانیالی

دامپزشکی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

13

دانیالی

مکانیک

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

33

شجاعی

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

18

شجاعی

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

19

فخرو

مهندسی برق و کامپیوتر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

21

میراخورلی

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

82

میرسید

دامپزشکی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

22

میرسید

علوم انسانی

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

32

میرسید

علوم پایه

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

دانش خانواده وجمعیت

9098039

61

میرسید

هنر

دوشنبه 22 خرداد ساعت 17

 

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *